Advisering bouwconstructies

Advisering bouwconstructies

Constructiebureau De Prouw adviseert naast de gebruikelijke berekeningen en tekeningen van beton-, staal-, hout- en metselwerkconstructies ook voor geotechnische constructies. Behalve het ontwerpen voor nieuwbouw werken wij voor veel renovatie- en restauratieprojecten, waarbij de advisering vaak maatwerk is en er niet volgens een "standaard" gewerkt kan worden. Binnen ons bureau werken gespecialiseerde ingenieurs, die de meeste projecten "van kop tot staart" begeleiden. Bij meer complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld ook monitoring over langere tijd een rol speelt, heeft dit als voordeel dat er geen miscommunicatie ontstaat en er adequaat gehandeld kan worden. Het vroegtijdig inschakelen van ons bureau - ook bij nieuwbouwprojecten - kan gunstig zijn, omdat een goede samenwerking van ontwerpend architect en een integraal constructieprincipe de kosten van de constructie en uitwerking van de plannen aanzienlijk kunnen beperken.

Van een doorsnee constructiebureau zijn wij gegroeid tot een adviesbureau op een breder gebied en zijn wij gespecialiseerd in monitoring en schadeanalyses. Ook worden wij gevraagd voor juridische zaken en bij rechtszaken die met de bouw gerelateerd zijn.

Onze opdrachtgevers zijn divers; van particulier tot overheid. Zo zijn ook onze projecten divers; van de verbouwing van een woonhuis tot restauratie van kastelen, stabilisatie van kerktorens en onderzoek naar beïnvloeding van de omgeving door verkeer of bouwactiviteiten. Onze ruime ervaring op het brede kennisvlak komt ons daarbij van pas.

Advisering monumenten

Monumenten

De zorg voor monumenten heeft bij Constructiebureau De Prouw een aparte plaats. Ons bureau is bij uitstek hierin gespecialiseerd. Vrijwel ieder project heeft een eigen aanpak nodig, zodat meestal sprake is van "maatwerk". De advisering voor monumenten omvat vaak meerdere disciplines, waarbij diverse instanties bij betrokken zijn. Behalve het "technische" deel van berekeningen en tekeningen is ook de organisatie van groot belang, vooral omdat voor de uitvoering van een project de voorbereidende fase al gauw enkele jaren kan duren, waarbinnen de voorbereidende werkzaamheden zoals opname, onderzoek en monitoring moeten plaatsvinden. In enkele gevallen is zelfs de monitoring bepalend voor de wijze van herstel van een constructie. Een goede kennis van zoveel mogelijk vakgebieden, met name ook de bouwgeschiedenis en geotechniek, is hierbij van groot belang. Constructiebureau De Prouw heeft in de loop der tijd zich ontwikkeld als specialist op het gebied van restauratie en renovatie.

Begeleiding monitoring

Monitoring

Monitoring is een belangrijk hulpmiddel om gebreken in kaart te brengen. Vaak is monitoring een van de eerste werkzaamheden die wordt uitgevoerd, waarbij de meetresultaten bepalend kunnen zijn voor het verdere onderzoek naar gebreken van bouwwerken. De samenwerking tussen de ond bureau en de uitvoerende specialisten van de metingen is daarbij van groot belang, omdat er zo gericht naar een "defect" kan worden gezocht.

Constructiebureau De Prouw heeft zich gespecialiseerd in het opzetten van monitoringsplannen, vaak aan de hand van historische gegevens en opnamen van het project. Ook onderzoek naar de kwaliteit van bestaande constructies (bijvoorbeeld houten paalfunderingen) wordt door ons bureau begeleid.

Behalve projecten voor opdrachtgevers is Constructiebureau De Prouw ook actief bij beroepsorganisaties, zoals KIVI/NIRIA, KCAF en de WTA Nederland/Vlaanderen. André de Prouw is lid van de internationale werkgroep “Damage Monitoring” van de WTA (Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg).

Constructietekeningen

Constructietekeningen

Constructiebureau De Prouw beschikt niet over een uitgebreid arsenaal aan CAD-tekenaars. Het tekenwerk wordt verzorgd door medewerkers, die ruime ervaring hebben in het uitwerken van vergelijkbare projecten. In onze contracten wordt het tekenwerk dat ons bureau levert vastgelegd, wat kan variëren van matenplannen van de bestaande en nieuwe toestand (en eventueel inmetingen), overzichtstekeningen van de bouwconstructie, detailtekeningen, monitoringsplannen en schema’s van bijzondere constructies met werkwijze ten behoeve van de uitvoering.

Detailtekeningen van systeembouw-elementen worden door ons bureau in principe niet verzorgd, maar wij leveren wel de gegevens zodat de fabrikanten van de elementen hun eigen product kunnen uitwerken, welke ter controle aan ons worden voorgelegd. Hiermee wordt het constructieontwerp volgens ons advies uitgewerkt, waarbij de reken- en tekenkosten voor de opdrachtgever minimaal blijven.

Opnamen en schadeanalyses

Opnamen en schadeanalyse

In de fase voor de daadwerkelijke uitvoering van een renovatie of restauratie is het van belang een goed inzicht te hebben in de kwaliteit van de constructie. Behalve het bouwkundig herstel is een deugdelijk casco belangrijk, want als de ondergrond niet stabiel is, zal de afwerking al gauw opnieuw gebreken gaan vertonen. Een renovatie of restauratie begint dan ook vaak met een onderzoek, opname en analyse van de constructieve gebreken van een bouwwerk. Soms is het nodig nader onderzoek te verrichten, waarbij oude documenten worden geraadpleegd (historisch onderzoek) of dat er een monitoring wordt opgezet om verdere vervorming of scheurvorming te controleren. Door schadepatronen te analyseren kan veelal ook de oorzaak van het gebrek worden vastgesteld, zodat er gericht een oplossing voor een constructief probleem gevonden kan worden.

Kennis op het gebied van de bouwgeschiedenis en toegepaste bouwmaterialen is bij het onderzoek van groot belang. Bepaalde constructies zijn typerend voor bepaalde tijdsperioden. Ook is het mogelijk om bepaalde gebreken in een bepaalde tijd te plaatsen (bijvoorbeeld de Kwaaitaal-vloeren).

Een goede opname en analyse kan ook na de realisering van het project waardevol zijn, omdat bepaalde gebreken van oude gebouwen op langere termijn zich kunnen manifesteren, maar in eerste instantie nog niet zichtbaar zijn. Ook de "langere termijn" wordt in dat geval aangegeven in de rapportage.